backgroundImg

Fundacja

Fundacja ustanowiona została w 2015 r. przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”

Cele i zasady działania Fundacji

Celem Fundacji jest rozwój i integracja krajów karpackich poprzez:
1. działania na rzecz wdrażania Ramowej Konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat,
2. współpracę środowisk naukowych,
3. integrowanie i aktywizację społeczności lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich,
4. wspieranie społeczeństwa obywatelskiego,
5. propagowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu,
6. działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego,
7. rozwój przedsiębiorczości, w tym turystyki.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. inicjowanie, wspieranie i prowadzenie badań naukowych.
2. działalność edukacyjną, wydawniczą.
3. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

Statut Fundacji Instytut Regionalny