backgroundImg

Od archiwum społecznego do dialogu obywatelskiego

Projekt „Od archiwum społecznego do dialogu obywatelskiego” finansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Termin realizacji projektu: 01.06.2022 -31.12.2022 r.
Numer umowy o dofinansowanie: 130/I/2022
Wartość projektu: 160 240,00 zł

Miejsce realizacji zadania: województwo podkarpackie (w szczególności pograniczne polsko-słowacko-ukraińskie).

Głównym celem zadania było zwiększanie obecności podkarpackich organizacji obywatelskich w życiu publicznym za sprawą realizacji co najmniej 15 inicjatyw społecznych angażujących lokalnych partnerów.

Cele szczegółowe:
1. Wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych i inicjatywy lokalne w sferze kultury w województwie podkarpackim (ze szczególnym uwzględnieniem pogranicza polsko-słowacko-ukraińskiego).
2. Wzrost partycypacji obywateli województwa podkarpackiego w sprawy publiczne poprzez poprawę umiejętności i wzrost kompetencji w zakresie przygotowywania inicjatyw społecznych.
3. Promocja dialogu obywatelskiego.

Cele zostały osiągnięte przez:
– Laboratorium Lokalnej Diagnozy Społecznej (lepsze poznanie potrzeb odbiorców pomocy, zdefiniowanie enklaw aktywności oraz obszarów wymagających szczególnego wsparcia),
– Karpackie Archiwum Społeczne (stworzone za sprawą min. 15 inicjatyw angażujących lokalnych partnerów),
– Promocję dialogu obywatelskiego (konkurs „moja miejscowość”, warsztaty i seminarium nt. dialogu obywatelskiego).

Projekt pozwolił na:
– stymulowanie zaangażowania społeczności lokalnych w działania na rzecz środowiska (min. 15 partnerstw, min. 30 organizacji, min. 60 osób),
– wzmocnienie potencjału organizacji za sprawą opracowania i realizacji inicjatyw lokalnych (min. 30 organizacji),
– aktywizację otoczenia organizacji do współpracy (m.in. szkoły, samorząd), łączącą aktywność mieszkańców ze zdobywaniem przez nich wiedzy w sferze działań obywatelskich i edukacji kulturalnej,
– wzmocnienie instytucjonalne Wnioskodawcy: zdobycie nowych doświadczeń, przygotowanie do podejmowania kolejnych działań, nawiązanie współpracy z lokalnymi liderami i instytucjami publicznymi.

Realizacja projektu przyczyniła się do:
–  zwiększania obecności organizacji obywatelskich w życiu publicznym,
– wspierania dialogu obywatelskiego,
– tworzenia forum debaty publicznej,
– budowania potencjału organizacji przez kształtowanie wizerunku organizacji obywatelskich w przestrzeni publicznej,
– wspieranie tworzenia działalności ciał dialogu obywatelskiego (badanie nt. enklaw aktywności oraz obszarów wymagających szczególnego wsparcia, warsztaty i seminarium nt. dialogu obywatelskiego, utworzenie społecznej rady ds. dziedzictwa kulturowego pograniczna polsko-słowacko-ukraińskiego).
Stworzenie społecznej rady ds. dziedzictwa kulturowego pograniczna polsko-słowacko-ukraińskiego było formą wymiany informacji między organizacjami obywatelskimi i władzami publicznymi.

Zasadniczym działaniem zaplanowanym w ramach projektu była organizacja konkursu na inicjatywy lokalne na rzecz tworzenia archiwów społecznych. Głównym celem konkursu była organizacja wydarzeń związanych z poznaniem, popularyzacją dziedzictwa kulturowego oraz gromadzeniem, zabezpieczaniem, opracowywaniem, digitalizacją oraz udostępnianiem materiałów archiwalnych związanych z tym dziedzictwem przez organizacje pozarządowe biorące udział w projekcie.

Ponadto w ramach projektu zostały zrealizowane:
• Badania na temat dialogu obywatelskiego;
• Warsztat i doradztwo z zakresu tworzenia archiwów społecznych;
• Konkurs dla młodzieży „Moja miejscowość”;
• Warsztat i doradztwo z ciała dialogu obywatelskiego;
• Seminarium – dialog obywatelski;
• Publikacja podsumowująca realizację projektu.

Biuro projektu:
Fundacja Instytut Regionalny
35-064 Rzeszów, Rynek 16/1
e-mail: instytut.regionalny.fundacja@gmail.com
tel. 17 850 01 81