backgroundImg

Karpat UL

 

Cele Karpackiego Uniwersytetu Ludowego:

● edukacja nieformalna przedstawicieli lokalnych społeczności pogranicza polsko-słowacko-ukraińskiego, umożliwiająca ich rozwój osobisty i zawodowy, co przyczynia się do rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich oraz wzrostu kreatywności obywateli tego regionu,
● wzmocnienie społecznego uznania dla kompetencji zdobytych w uczeniu się innym niż formalne,
● zintensyfikowanie współpracy Wnioskodawcy, lokalnych liderów, organizacji obywatelskich, szkół z
obszaru pogranicza polsko-słowacko-ukraińskiego,
● popularyzacja i zachowanie dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko-słowacko-ukraińskiego,
● wzmocnienie potencjału Wnioskodawcy i lepsze zakorzenienie w środowisku lokalnym.